Søg

Handelsbetingelser for firmaer

Handelsbetingelser firmaer B2B webshop

Disse salgs- og leveringsbetingelser pr. 1. januar 2013 anvendes i alle forhold mellem Holtec Solutions A/S [i det følgende benævnt Holtec] og kunder hos Holtec, [i det følgende benævnt Kunden] medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Holtec og Kunden. Enhver fravigelse af disse betingelser kræver, at en tegningsberettiget person hos Holtec har tiltrådt fravigelsen.

§ 1. Tilbud, ordrer, mv.

Tilbuddet til kunden er gældende i 30 dage fra tilbudsdagen, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Aftales et tillæg til tilbuddet er tillæg kun gældende efter skriftlig bekræftelse fra Holtec. Holtec bekræfter kundens ordre ved en købsaftale eller en ordrebekræftelse. Såfremt kunden mener at der er forhold i købsaftalen eller ordrebekræftelsen, som ikke er i overensstemmelse med det fremsendte tilbud og/ eller kundens accept påhviler det kunden straks at reklamere skriftligt herover til Holtec. Hvis Holtec er påbegyndt arbejdet på/ og/eller levering af en ydelse til Kunden, anses aftale for indgået mellem parterne uanset at der ikke er etableret et skriftligt aftalegrundlag i form af en eventuel ordre fra Kunden og en ordrebekræftelse.

§ 2. Priser

Priser er inkluderet moms på denne webshop hvis ikke andet er oplyst. Holtec forbeholder sig ret til at regulere listepriser uden varsel. Har parterne indgået en serviceaftale, reguleres priserne i serviceaftalen en gang årligt, hver den 1. april baseret på den procentvise stigning i nettoprisindekser for året før, herudover kan priserne reguleres, hvis det af Holtec skønnes nødvendigt, f.eks. som følge af tekniske forandringer eller påmonteret tilbehør eller andre tilsvarende forhold, medmindre andet følger af serviceaftalen.

§3. Ordrestørrelse 

For varer der ikke lagerføres (bestillingsvarer) forbeholder Holtec sig ret til kun at sælge i hele emballagestørrelser og/eller minimum forsendelseskvantum fra Holtecs leverandør. For alle ordrer tillægges det til enhver tid gældende forsendelses- og/eller administrationsgebyr. Holtec forbeholder sig ret til enhver tid at regulere beløbsstørrelsen. Beløbet er ekskl. moms.

§ 4. Leveringstid

Parterne aftaler leveringstid og andre relevante tids terminer ved indgåelse af aftale. Såfremt leveringstid ikke fremgår af Holtec´s tilbud og eller ordrebekræftelse, er leveringstiden 30 dage, regnet fra kundens accept af Holtec´s tilbud, dog er leveringstiden 60 dage for varer, der ikke lagerføres (bestillingsvarer), medmindre andet fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen. Såfremt Kunden ikke rettidigt har opfyldt indgående aftaler, eller på anden måde har påvirket leveringens udførsel f.eks. ved ændring i ordren, er Holtec berettiget til at forlænge leveringstiden med en efter omstændighederne rimelig frist (mindst en frist svarende til perioden fra ordremodtagelsen til tidspunktet for f.eks. ændring i ordren), medmindre Holtec foretrækker at hæve den indgåede aftale. Forsinkelse ved levering berettiger ikke Kunden til erstatning, hvorimod Holtec er berettiget til at kræve eventuelle omkostninger, der er en følge af Kundens påvirkning af leveringstidspunktet, betalt af Kunden. Alle ydelser fra Holtec til kunden skal betragtes som leveret til kunden, når ydelserne er afhentet / udleveret – eventuelt til transportør – fra Holtec´s lager. For tjenesteydelser, herunder teknikerydelser, sker levering løbende efterhånden som ydelserne udføres af Holtec. Risikoen for ydelser fra Holtec overgår til Kunden ved levering.

Opstår der en forsinkelse med en levering, og skyldes forsinkelsen hovedsageligt Holtec´s forhold, er Kunden berettiget til en udskydelse svarende til forsinkelsens varighed af betalinger, der udløses af gennemførelsen af de forsinkede opgaver, m.v. Skyldes forsinkelsen hovedsageligt Kundens forhold, forfalder alle betalinger på oprindeligt fastsatte tidspunkter, uanset om de opgaver, ydelser m.v., der skal udløse betalingerne endnu ikke er gennemført. Dette gælder dog ikke, hvor det konkret er aftalt, at betalinger skal gennemføres uafhængigt af faktisk leveringstidspunkt.

§ 5. Forsendelse og leveringssted

Al levering sker ab lager. Forsendelser pålægges fragtomkostninger, herunder alle nødvendige forsikringsomkostninger, m.v. Disse omkostninger betaler Kunden. Holtec forbeholder sig ret tilbestemme forsendelsesmåden.

§ 6. Betaling

Købes der vare og ydelser på Holtec´s webshop er betalingsbetingelserne netto kontant, ellers er Holtec´s betalingsbetingelser netto kontant, således at 50 % af fakturabeløbet er inklusive moms betales senest 8 dage efter kundens bestilling, medens de resterende 50 % betales senest 5 dage før leveringsdag, medmindre andet fremgår af Holtec´s tilbud eller ordrebekræftelse. Ved forsinket betaling er Holtec berettiget til – uden afgivelse af påkrav – morarenter svarende til 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til betaling sker. For første, anden og tredje rykker for betalingen er Holtec berettiget til kr. 100 pr. rykker, der udgør de omkostninger Holtec afholder i forbindelse med afgivelsen af rykkeren. Alle beløb er ekskl. moms. Holtec forbeholder sig ret til at regulere den månedlige rentesats og nævnte gebyr. Disse vilkår fraviger rentelovens § 9a, således: Såfremt Holtec overgiver en fordring til inkasso til for eksempel advokat, er det aftalt, at advokaten er berettiget til ved fastlæggelsen af inkassosalæret at tage udgangspunkt i Landsretspræsidenternes takster for inkassosager gældende for 1. januar 2000. Bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002 fraviges hermed.

§ 7. Ejendomsforbehold

Holtec forbeholder sig ejendomsretten til det solgte og til alle ydelser i henhold til en ordre indtil kunden har foretaget fuld og endelig gyldig betaling herfor.

§ 8. Begrænset licens

Holtec har med denne købsaftale overdraget kunden brugsretten til de specificerede genstande og software. Kunde har alene købt et kasseapparat af Holtec, hvorimod kunden kun erhverver en brugsret og licens til at bruge den software, som er nødvendig for at kunne anvende kasseapparatet. Kunden erhverver således ikke nogen ejendomsret eller ophavsret til denne software. Kundens brugsret til at anvende den pågældende software til betjening af anlægget, er betinget af kundens betaling af en licens, der betales fortløbende. Kunden gøres specifikt opmærksom på, at anvendelsen af kasseapparatet er baseret på den installeret software og at brugen af kasseapparatet derfor forudsætter rettighed betaling af den fornævnte licens. Kunden modtager således løbende begrænsede licenskoder til den fulde betaling er sket. Såfremt kunden er i restance med betaling af licens/koder, modtager kunden ikke nye koder, hvorfor det købte ikke kan anvendes. Holtec kan ikke gøres ansvarlig på noget som helst tidspunkt herfor og har til ethvert tidspunkt ret til at tilbageholde licenskoder indtil kunden har foretaget fuld og endelig gyldig betaling herfor.  

§ 9. Varens anvendelse

Kunden har modtaget forskrifter for varens rette brug (brugsanvisning). I tilfælde af videresalg påhviler det Kunden at videregive de modtagne oplysninger. Der må kun benyttes de af Holtec leverede materialer, farvebånd, bonruller m.m. Kunden må kun lade Holtec eller folk der er autoriseret af Holtec udøve service og programmering på det købte. Uautoriseret service og programmering medfører bortfald af alle rettigheder i følge disse vilkår og alle andre specifikke garantier eller tilsvarende.

§10. Reklamation– Begrænsning af Holtec´s ansvar

Det påhviler Kunden at kontrollere enhver form for leverancer og tjenesteydelser, der leveres af Holtec, og at indberette eventuelle mangler til Holtec uden ugrundet ophold, og senest 30 dage efter leveringen. Ved indberetning af mangler skal Kunden give en rimelig detaljeret skriftlig beskrivelse af problemet. Finder Kunden, at der er transportskader på varerne eller uoverensstemmelser mellem fragtbrevets angivne kvantum og dets fysiske modtagne, påhviler det Kunden på modtagelsestidspunktet at fremføre skriftlig begrundet forbehold overfor transportøren og Holtec. Finder Kunden ved varens modtagelse, at hele den aftalte mængde eller den på den følgesedlen anførte mængde ikke er leveret fuldt ud, påhviler det Kunden senest 3 dage efter varemodtagelsen at underrette Holtec skriftligt herom. Viser der sig mangler ved de leverede varer, må reklamationer, for at være gyldige, fremsættes skriftligt inden 30 dage fra fakturadato. Det påhviler Holtec at påbegynde afhjælpning af eventuelle mangler inden rimelig tid efter modtagelse af fyldestgørende reklamation fra Kunden. Er afhjælpning umulig, på grund af ydelsens karakter, eller skønner Holtec, at afhjælpning ikke er mulig inden for rimelige tidsmæssige og økonomiske rammer kan Holtec i stedet til fuld og endelig afgørelse af parternes mellemværende vedrørende manglerne tilbyde Kunden en af følgende muligheder: Holtec leverer inden rimelig tid en anden mangelfri ydelse som erstatning for den mangelfulde, eller (og såfremt sådan anden ydelse ikke er mangelfri inden rimelig tid efter levering) Kunden indrømmes et forholdsmæssigt afslag i prisen på den mangelfulde ydelse. Kunden

kan ikke forudsætte fuldstændig ”oppetid” for produkter, der indeholder software. De produkter Holtec forhandler indeholder software. Holtec´s ansvar formangler, herunder pligten til at foretage afhjælpning, betale erstatning eller forholdsmæssigt afslag bortfalder 6 måneder efter levering.

Enhver ordre til Holtec anses for en selvstændig aftale mellem parterne. En part er alene berettiget til at ophæve en ordre, såfremt den anden part væsentligt har misligholdt sine forpligtelser i henhold til ordren. Ophævelse af en ordre berettiger ikke automatisk Kunden, men derimod Holtec til at ophæve en anden ordre uanset om der måtte bestå en nær sammenhæng eller afhængighed mellem de ydelser, der skal leveres i henhold til ordrene. Der skal m.a.o. foreligge væsentlig misligholdelse af pågældende ordre førend ophævelse kan finde sted fra Kundens side.

§11. Ansvarsbegrænsning

Holtec kan ikke under nogen omstændigheder uanset årsagen ifalde en samlet erstatning og/eller blive afkrævet forholdsmæssigt afslag, der overstiger Kundens samlede betaling i henhold til den ordre, nævnte krav vedrører. Dette maksimum gælder som et samlet akkumuleret maksimum for samtlige forhold vedrørende en ordre, der måtte berettige Kunden til erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag, uanset om krav herpå måtte skyldes simpel eller grov uagtsomhed fra Holtecs side. under ingen omstændigheder kan Holtec ifalde ansvar for indirekte tab eller skade, drifttab, tab af fortjeneste, erstatningskrav fra tredje mand som kunden har entreret med eller har forpligtelser overfor, uanset om dette skyldes grov eller simpel uagtsomhed. Holtec´s produkter indeholder software, der ikke er udviklet af Holtec, og ikke er undergivet Holtec´s kontrol. Holtec er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Holtec sig intet produktansvar.

Alle eventuelle krav, erstatningskrav/krav på forholdsmæssigt ansvar, herunder krav på produktansvar, skal Kunden gøre gældende inden 6 måneder efter det tidspunkt, hvor de omstændigheder, der gav anledning til kravet, kom eller burde være kommet til Kundens kundskab, idet kravet herefter fortabes.

§ 12. Kontorudstyr

Kassesystemer kan sælges med separat indgået Holtec -serviceaftale. Hvis Kunden ej indgår serviceaftale eller opsiger denne, faktureres Kunden al efterfølgende service, herunder forbrugt teknikertid, arbejdsløn, reservedele, parkeringsafgift og kørsel efter regning almindelige takster, der meddeles Kunden.

§ 13. Returnering

Solgte varer tages ikke retur, medmindre der foreligger forudgående aftale herom med Holtec. Bestillingsvarer, hvorved forstås varer der ikke lagerføres af Holtec, vil ikke kunne returneres. Al aftalt returnering er på Kundens risiko og regning.

§ 13.1 Pakker som ikke er afhentet i pakkeshop eller kunne leveres til adresse

Såfremt din pakke ikke er blevet afhentet i pakkeshoppen inden fristen for tilbagesendelse, vil der blive fratrukket kr. 55,- ex. moms fra det fulde retur beløb, samme vilkår gælder for pakker som ikke kunne leveres til adressen.
Vil du have gensendt pakken vil du blive opkrævet kr. 110,- ex. moms.
Andre vilkår gælder for palle fragt.

§ 14. Forsikring

Indtil det leverede er fuldt betalt er Kunden forpligtet til at holde det leverede forsikret for den totale købesum i fuldt omfang, herunder mod, men ikke alene mod, brand, tyveri, hærværk, vandskade, m.v. Kunden er objektivt ansvarlig for det leverede indtil fuld betaling har fundet sted. Kunden er forpligtet til på forlangende at afgive en forsikringsdeklaration.

§ 15. Force majeure 

Ingen af parterne ifalder ansvar over for den anden part for forhold, der er resultatet af omstændigheder, som den pågældende part ikke er herre over, og som ikke burde være taget i betragtning, da den berørte ordre blev indgået. Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det Holtec for ethvert ansvar, og Holtec forbeholder sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse udover den i aftale fastsatte leveringstid. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig, militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, statsindgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmiddel eller omstændigheder, i øvrigt som ligger uden for Holtec´s kontrol og som påvirker Holtec´s muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtigelser.

§ 16. Lovvalg og Værneting

Enhver uoverensstemmelse og ethvert mellemværende (tvist) mellem parterne afgøres efter dansk ret. Værneting er retten i Glostrup, medmindre Holtec vælger at kræve en tvist endeligt afgjort ved voldgift efter ”regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration)”.